Universities in Hangzhou

Zhejiang University
 
Address: Zhejiang University, 866 Yuhangtang Road, Hangzhou, Zhejiang Province, 310058, P. R. China
Email: zupo@zju.edu.cn
Phone: 86 571 87951111
Website: http://www.zju.edu.cn